ውሱን ስፍራ ስለ ዘሎና ኣገልግሎትና ቀዲሙ ንዝተመዝገበ ጥራይ እዩ።

ጆሴፍ ሊደርሽፕ ኣካዳሚ

Play Video

ካብዚ ስልጠና እትረኽብዎ

ኣብ ውሽጢ 8 ሰሙን ዝወሃብ ኣገዳስን እዋናዊን ስልጠና እዩ።

መገዲ ዓወት

ዓወት መግዲ ኣለዎ። ብትምኒት ጥራይ ክኸውን ኣይከኣልን እዩ። ዓወት እንታይ እዩ ፧ መምሪሕኡን መገድታቱን ከመይ እዩ፧ ወዘተ

ብሉጽ ኣመለኻኽታ

ኩሉ ነገር ካብ ኣመለኻኽታ እዩ። ትስዕርን ትሳዓርን ዓወትን ውድቀትን ካብ ርእስኻ እዩ ዝጅምር፡፤ ንሰዓሪ ህይወት ኢኻ ተፈጢርካ ፡ እዚ ድማ ካብ ኣመለኻኽታ እዩ ዝጅምር።

ናይ ሕጂ ውሳኔኻ ንፍጻሜኻ ይጸልዎ እዩ።

ካብዚ ስልጠና ክትረኽቦ ትኽእል ረብሓታት እንታይ እዩ፧ ብመጀመርያ ኣድማዒ መሪሕነት ክህልውካ ዝሕግዝ ልቦናዊ ውሳኔታትካ ከም ዝኾነ ትምልከት። ከመይ ጌርካ ሰሙናዊ ናይ ግዜ ሰሌዳ ከም ትሰርዕ ትርዳእ። ውሳኔ ባህርያት ብሉጻት መራሕቲ ከመይ ከም ዝመስልን ፧ ደረጃታትን መስርሕ ውሳኔን ትግምግም። ድሕሪi ሰልጠና ከመይ ጌርካ ዝበለጸ ውሳኔ ከም ትውስንን፡ ንውሳኔኻ ዝሕግዝ ዳህሳስ ክትገብር የኽእለካ።

ምሕደራ ጊዜ

ካብዛ ስልጠና እዚኣ እንታይ ክትረርብሕ ይከኣል፧ዓላማ ዘለዎ ህይወት ምምራሕ ካብ ምሕደራ ግዜ ከም ዝጅምር ትፈልጥ፡ ብሉጽ ፍረ ኣብ ትግሃትን ክእለት ምሕደራ ግዜን ከም ዝርከብ ትርዳእ። ብሉጽ ሓቅታት ኣብ ግዜ ምቅጻል ዘሎን ፡ ካብ ክሳራታት ከመይ ከም ትቑጠብ። ከመይ ጌርካ ንግዜ ከም ተመሓድሮን ኣገዳሲ መምርሒታት ዝሕግዝ ስልጠና እዩ። ድሕሪ ስልጠና እኹል ፍልጠት ኣጠቓቕማ ግዜን ብቑዕ ክእለት ምሕደራን ክትረክብ ይከኣል።

ኣዎንታዊ ጽልዋ ከተምጽእ እቲ ዝተሓዝ ሒዝካ ዶ?

ካብዛ ስልጣና እዚኣ እንታይ ክትረብሕ ይከኣል፧እኹል ዕጥቅታት ኣገዳሲ ነገር ንምግባር። ኣድላይነት ሃረርታን ምውናንን ጥቕምታቱን፡ ንመሰልካ ተጣባቓይ ባህርይ ከመይ ጌርካ ከም ተጥሪ፡ ንጸቕጥን ወቐሳን ከመይ ከም ተመሓድሮም። ምቁጽጻርን፡ እኹል ጥዕና ምህላውን ሓድሽ ነገር ንምፍታን ዘተባብዕ ጠቓሚ መምርሒ ውዘተ። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ስልጠና ድማ እቲ ክትጅምሮ እትድልዮ ነገር ትካል ኮነ መሪሕነት ኣብ ቤትካ፡ ኣብ ሕብረተሰብ ኮነ ኣብ ማሕበር ዘድሊ ዕጥቂ የስንቐካ።

ራእይ ኣሎኒ

ካብዛ ስልጣና እዚ ክትረኽቦ ትኽእል ሓለፋታት እንታይ እዩ። ኣድላይነት ራእይ ምውናን ኣብ ህይወትካ፡ ትርጉም ሓቀኛ ራእይ ምጥራይ፡ ደረጃታትን ዓይነታት ራእይን ከመይ ጌሩ ከም ዝምዕብልን ዝሕግዝ ስልጠና እዩ፡፡ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ትምህርቲ ድማ ከመይ ጌርካ ራእይኻ ከም እተለልን ብምንታይ ከም እትድረኽ ምልላይን፡ ብዝበልጸ ከመይ ጌርካ ንራእይኻ ከም እትዝርግሖን እተማዕብሎን ይሕግዝ፡፡

ሓይሊ ሽርክነት

ካብዚ ስለጠና ዝርከብ ረብሓ፡ ካብ ሓደ ክልተ ምኳን ከም ዝሓይሽ ብጭብጢ ትርዳእ። ዓላማ ሽርክነትን ኣድማዕነትን ኣብ ሓዳር ኣብ ትካል ኮነ ኣብ ሕብረተሰብ ኣዚዩ ኣገዳሲ ምኳኑ ትግንዘብ። ጥቕሚ ብብሓባር ምስራሕን እድላይነቱን ትጭብጥ። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ስልጠና ከመይ ጌርካ እዚ ብቕዓት እዚ ከተጥርዮ ከም ትኽእልን፡ ኣድማዕቲ መሻርኽቲ ከመይ ጌርካ ከም እትሓርን፡ ከምይ ጌርካ ከተዋፍሮም ከም እትኽእል ይሕግዝ።

ገምጋም ዕቤት ኣመራርሓና

ረብሓ ናይዛ ስልጠና፡ ኣገዳስነት ዕቤት ብውልቂ ኮነ ብጉጅለ። ፍረ ዘለዎ፣ ኣድማዒ፣ ጽኑዕ፡ ዕቤት ከመይ ኢሉ ከም ዝመጽእ ትፈልጥ። ከመይ ጌርካ ርእሰ ገምጋም ትገብር፧ ዝዓቢ ህይወትን ኣዎንታዊ ጽልዋ ዘምጽእ ባህርይ ከመይ ጌርካ ተጥሪ፡ ከምይ ጌርካ ዝውስኽ ክብርታትን ስነ ልቦናን ትውንን። ኣብ መወዳእታ እዚ ስልጠና ብቕዓትን ክእለትን ፍልጠትን ከም እተጥሪ ይሕግዝ፧ ኣብ ርእሲኡ ሓይሊ ርትዒን ድሪኺትን ተወፋይነትን ኣብ ህይወትካ ከተማዕብል ይሕግዝ።

ቀዳምነታትን ውሳኔታትን

ካብዛ ስልጣና እዚኣ ክትረኽቦ ትኽእል ሓለፋታት ግዜ ብሉጽ እዩ፡ ከመይ ጌርካ ግዜኻ ብግቡእ ትጥቀም ብሉጽ ሰብ ከመይ ጌሩ ቀዳምነታቱ ይሰርዕ፡ ዕንቅፋታት ከመይ ጌርካ ከም እትኣሊ፡ መትከል ጥበበኛ ሰብ ኣብ ግዜ ምሕደራን፡ ከመይ ጌርካ ቀዳምነናትካ ከም ትሰርዕን ዝሕግዝ እዩ፡፡ ውጽኢት ናይዚ ትምህርቲ ድማ ገምጋም ግዜታትካ ከመይ ትገብርን ግዜ ሰሌዳ ከምይ ከምትሰርዕን ዘየድሊ ነገራይ ግዜታትካ ምሕላፍ ከመይ ትቖጻጸሮን ይሕግዝ።

ምምዕባል ዝምድናዊ ክእለት ኣብ መሪሕነት

ኣብዚ ትምህርቲ መሪሕነት እንታይ ምኳኑን ከመይ ጌርካ ብቕዓት መሪሕነትካ ከተማዕብል ዝሕግዝ ስልጠና እዩ። ባህርያት ጥዑይ መራሒ እንታይ እዩ፧ ከመይ ዓይነት መራሒ እዩ ኣዎንታዊ ጽልዋ ዘምጽእ፧ ሜላታት ንፍዕ መራሒ ክጥቀሞ ዘለዎ መመርሒ እንታይ እዩ፧ ድሕሪ ስልጠና ምሉእ ምርዳእ መሪሕነትን ከመይ ጌርካ ከም ተማዕብለን ዝሕግዝ ስለጠና እዩ።

23+

ትምህርትታት

8

ናይ ስልጠና ሰሙናት

5+

ሓጸርቲ ዓውደ ትምህርትታት

ENGLISH - ESOL/ESL

graphic02-free-img.png

COMMUNICATION

undraw_judge_katerina_limpitsouni_ny1q

LAW

undraw_scrum_board_cesn

PROJECT MANAGEMENT

undraw_work_chat_erdt

COMMUNICATION

undraw_personal_website_weap

PERSONAL DEVELOPMENT

undraw_business_shop_qw5t

LAUNCHING BUSINESS

undraw_business_plan_5i9d

STRATEGY

ምዕቡል ስልጠና

ሌላ ምስ መምሃራን

ኣዚዮም ብሉጻትን ምኩራትን ዝተፈላልየ ማስተርስ ደረጃ
ብቕዓት ዘለዎም ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት እዮም።

Daniel Habtey

Minister in Elim Church
UNITED KINGDOM
Ordained minister and commissioned missionary of Elim movement and CAM international. He is the founder and Director of the Joseph project and Joseph Leadership Academy. He has a Masters in Missional Leadership and B.A in community leadership. He is an international speaker across many countries in Europe, Middle East and African countries. He has been invited in government officials, local communities and church gatherings on transformational leadership, integration, strategic leadership and conflict resolutions. Daniel has been interviewed several times on the mainstream media BBC and invited to speak in the UK and European Parliament. He is also a Chair of Alliance of Eritrean churches in UK and a song writer. Daniel lives in Huddersfield, UK.

Eden Tesfay

Certified Trainer
UNITED ARAB EMIRATES
Eden holds an MBA (International Business), and is an CIPT (Certified International Professional Trainer), CHRA( Chartered Human Resources Analyst, and KPIA (Key Performance Indicator Analyst). She trains a wide range of leadership, management, Strategy , Personal development, etc… trainings owing to her wide exposure to various industries in government, private and multi-national companies helping them to build their competency frameworks and carry out a comprehensive Training Cycle including Training Needs Analysis (TNA), Design Instructional materials, Training Delivery and Evaluation. Eden is also an management consultant and focuses on providing specialized objective advices to organizations with the aim of maximizing growth and improving business performance.

Dr. Sirak Hagos

Serial Enterpreneuer and Business Coach
UNITED KINGDOM
Dr Sirak Berhe Hagos is a specialist on Entrepreneurship and SMEs and his research interest includes Business Studies, Consumer Behaviour, Cross-Cultural Management, Integration of Refugees and Asylum Seekers, and Ethnic Conflict & Management. Dr Hagos is a freelance researcher and consultant offering acculturation and integrating solutions to academic and government units. In this connection, Dr Hagos works as Visiting Lecturer at Durham University where he delivers lectures occasionally on Culture Understanding, and also offers coaching on Culture and Inter-Cultural Understanding through his consultancy company. Dr Hagos has been appointed severally all over the UK to speak on the topic of cultural Adaptation and Integration of refugees and asylum seekers. As a freelance teacher, Dr Hagos has taught various subjects across the age range of 12-18 at different UK schools including teaching pupils with severe social, emotional and behavioral difficulties and pupils with moderate, severe, profound and multiple learning difficulties and those with autistic spectrum disorder.

Samson Mesghena

Author, Blogger, Activist and Blogger
USA
Samson lives in Washington state, USA. He is an author, blogger and activist. He graduated with Business Management from Asmara University and pursued Psychiatric Nursing from Ryerson University in Canada. Samson published two books and is fully engaged in the charity he cofounded.

Ogbaselassie Haile

Minister in Ethio-Eritrean Church
BELGIUM
Ordained pastor and holds Masters in Family theology. Renouned counselor, teacher and leadership coach. Ogbit currently resides in Belgium. However, travels all over the world to minister the word.

John Tesfamichael G.

MSc (DevMan), BSc., Pursuing DoM/PhD
Canada
Lives in Vancouver, British Columbia. Works for Newcomer serving Canadian agency. In the past he held various senior leadership positions with various international organisations in various countries. Ministry interests - leadership development, house church growth, family values.

Daniel Tesfay

Minister in Emmanuel Eritrean Church
UNITED STATES
Ordained Minister, serving as an elder in Emanuel Eritrean Church Houston, TX and Fre Production Media minister. Holds Master in MCS in Geo-technical engineering. Daniel lives in Houston, Texas.

Abel Mebrahtu

Minister in Shalom Oslo Church
NORWAY
Senior pastor in Shalom Oslo church. Executive Board member of Pentecostal church of Norway, multicultural division.an Ordained minister have Masters in Theology and guest lecturer In Norway international Bible school. Abel lives in Oslo, Norway.

Aron Hogos

Masters in Human rights and Democracy
UNITED STATES
Former Civil Law Judge in Eritrea and Asmara University almuni. Aron practiced law in Eritrea and moved to the USA to pursue his education at Ohio North University and later at Indiana Univeristy.

Rediet Beyene

Masters degree in Education
UNITED KINGDOM
Studies from the University of Winchester, a BA degree in English from the University of Asmara, a Diploma in Teaching in the Life Long Learning Sector (DTLLS) with ESOL subject specialism and Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA). Rediet is a teacher of ESOL (English for Speakers of Other Languages) in a college in Portsmouth, UK. She has worked as an English language teacher for more than 6 years which enabled her to engage with students with different nationality, age group and literacy level.

Kebreab Yimesgen

Social Workers Instructor and Coach
UNITED STATES
Serving in Philadelphia Eritrean church Seattle as Children ministry. Holds Masters in Professional Counseling and working as Social Work instructor/ coach at University of Washington Seattle. He also serves voluntarily in ECC (Eritrean Community Connection) and ECC Academy. Kebreab lives in Seattle, Washington.

Dr. Daniel R. Mekonnen

Human Rights Lawyer &
Switzerland
Dr. Daniel R. Mekonnen is the Director of the Eritrean Law Society (ELS), the professional association of Eritrean lawyers and jurists. He is also a Fellow of the African Studies Centre at Leiden University. Previously, he has served as a Senior Legal Advisor and Research Professor with the Oslo-based International Law and Policy Institute (ILPI). While in Eritrea, he was Judge of the Central Provincial Court in Asmara. Having obtained his doctoral degree (LLD) in Public International Law in 2008 from the University of the Free State, he has successfully accomplished several post-doctoral fellowships in Belgium, Ireland, The Netherlands, Germany and Switzerland. He has also taught courses, such as International Human Rights Law and Transitional Justice. With Kjetil Tronvoll, he is the co-author of a book with international recognition, The African Garrison State: Human Rights and Political Development in Eritrea (2014).

Ermias O. weldemicael

Educator
UNITED STATES
Holds a PhD in Economics. He works for a Transportation agency, and teaches in MBA programs. He is also involved in youth ministry. Ermias lives in Denver, Colorado.

ቀደም ብሉጽ ስልጠና መሪሕነት ብእንግሊዝ እምበር ብትግርኛ ዝርከብ ኣይመስለንን ኔሩ። ካብዚ ስልጠና ዝተማሃርኩዎ ሓቂ ግና ኣብ ህይወተይ ክገብሮ ዝደልዮ ዝኾነ ነገር ብራእይን ብስልቲን ተመሪሐ ከቢድ ነገር ከም ዘየለ ኣረጋጊጸ።
Mussie Habte
UNITED KINGDOM
ካብዚ ስለጠና ዝተመሃርኩዎ ኣውራ ነገር ቀደም ንውድቀት ስለ ዝፈርህ ንዝኾነ ነገር ክፉትን ቅሩብን ኣይነበርኩን፡ ድሕሪ እዚ ስልጠና ግና ካብ ውድቀተይ ተማሂረ ዝበለጸ ዓወት ከመዝግብ ከም ዝከኣል ኣጸቢቐ ተረዲአ።
Alex Zigta
UNITED KINGDOM
እዚ ስልጠና ንግሊ ህይወተይን ንሓዳረይን ኢለ እየ ጀሚረዮ። ሕጂ ግና ኣብ ስርሐይን ኣግልግሎተይን ሓጋዚ ብሉጽ ስልጠና ኮይኑ ረኺበዮ። ብትግርኛን 24 ሰዓት Online ስለ ዝኾነ ድማ ብግዜ ፍጹም ኣይተሸገርኩን።
Rora Efrem
UNITED KINGDOM
Biniam Habtom

ቢንያም ሃብቶም

ዓባይ ብሪጣንያ

5/5
ኣብ Joseph accadamy leadership ምምሃረይ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ።እቲ ትምህርቲ ኣብ ህይወተይን መነባብሮይን ኣዝዩ ብዙሕ ለውጢ ኣምጺኡለይ። ንሂወተይ ብዕላማ ክመርሕን ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ክመላለስን ሐጊዙኒ።ቅድሚ ሕጂ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ብዛዕባ መርሒነት ፈሊጠን ንመጻኢውን ሐላፍነት ክስከምን እሙን መራሒ ክኸውን ከምዝኽእልን ኣረጋጊጸ።
Screenshot_4

ሓበን ጊላይ

ኣውስትራልያ

5/5
ቀደም ንዕቤት ሃረርታ ጥራይ እምበር ከመይ ከም ዝግበር ፍልጠት ኣይነበረንን ሕጂ ግና ለውጢ ካብ ውሽጢ እዩ ዝጅምር ብትምኒ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ምርጫ ጉዕዞን ተበጉሶን ምኻኑ ተረዲአ፡ ድሮ ድማ ንዝነበረኒ ብድሆ ስዒረ ዕዉት ህይወትን ክመርሕ ክኢለ.፡፡
IMG_1570

ዮሴፍ መኮነን

ዓባይ ብሪጣንያ​

5/5

Joseph Leadership Academy ጽፉፍን ንኹሉ ዓይነት ሰብ ንኽምሃር ምቹእ ባይታ ፈጢሩ ኣሎ። ንኣብነት 24/7 ኣብ ዝመችኣካ ግዜን ምዓልትን፡ ኣብ ዝሃሎኻ ሃሊኻ ብቛንቛኻ ክትምሃሮ ትኽእል ብምዃኑ ኣይጥዕመንን ይኸውን ንዝብል ምስምስ ምኽንያት ይኸልኦ።

27072277_1677325222289859_31725328197552249_n

ሰላም ዘርአ

ዓባይ ብሪጣንያ

5/5

ተማሃሪት Joseph Leadership Academy ክኸውን ብምውሳነይ መመሉሱ የሕጉሰኒ
ምኽንያቱ ንራእየይ ብንጹር ክፈልጦን ካብ ውድቀትካ ከመይ ከም እትትስእን ኣተሓሕዛ ስባትን ጽቡቕ፡ኣፍልጦን ክህልወኒ ረዲኡኒ።

IMG_1564

ገብረመድህን ዮሃንስ

እስራኤል

5/5
ትርጉም መርሕነት ፈጺሙ ይርዳኣኒ ኣይነበረን። ኣብ ኣጠቓቕማ ግዜ ንስራሕ ኮነ ንስድራይ ጉጉይ ስልቲ ክጥቀም ጸኒሐ። እዞም ዝጠቐስኩዎም ዉሑዳት፡ ካብ ብዙሓት ዝነበሩኒ ሃጓፋት ግን ከኣ ሳላ ብቑዓት መማህራን ናይ “ጆሴፍ ሊደር ሽፕ ኣካዳሚ” ዘመዓራሬኹዎም’ዮም።
Aster Tesfay

ኣስቴር ተስፋይ

ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ

5/5

መሪሕነት ካብ ገዛእ ርእስኻ ጀሚሩ ኣብ ህይወት ካልኦት ኣዎንታዊ ጽልዋ ንምምጽእ ሓላፍነት ምውሳድ እዩ እምበር ስልጣን ከም ዘይኮነን ፡፡ ንራእየይ ኣብ ፍጻሜ ክሳዕ ዘብጽሖ ብመንፈሳዊ ሃረርታን ተወፋይነትን ክተግሃሉ እዚ ስልጠና የዕጥቐኒ ኣሎ፡፡

ምሩቓት

"ንኣብነት ገለ ካብቶም ዝተመረቑ ተምሃሮ "

ነዚ ስልጠና ንምውሳድ ድልው ዲኻ/ዲኺ?

ምዝገባ ተጀሚሩ ኣሎ፣ ቦታ ከይተወድአ ከሎ ተቐዳደሙ!

መሻርኽትና

Regents-Logo-03
749647
CAM-Logo-175px-1